YAZIM KURALLARI

 1. Genişletilmiş özetler (kaynakça dahil) sayfayı aşmamalıdır.
 2. Genişletilmiş bildiri özetlerinde araştırmanın ;
  • Sorunsalı:Araştırmanın hangi soruya yanıt vermek üzere tasarlandığı,
  • Yöntemi:Söz konusu araştırma için uygun görülen yöntemin ne olduğu,
  • Katkısı:Araştırmada hedeflenen katkının ne olduğu ve bunun bilim/iş dünyası açısından önemi,
  • Kapsamı:Araştırma sorusunun hangi boyutu / boyutları ve hangi veri / bakış açısı / kriterler çerçevesinde değerlendirileceği,
  • Sonuç ve Önerileri: Araştırmanın bulgu ve literatür karşılaştırmasının yapılması, sonuç ve önerilerinin sunulması,
  • Kaynakçası:Hangi temel kaynakları referans alarak araştırmanın tasarlandığı,

  gerekmektedir.

 3. Genişletilmiş özetlerde metnin başında 100 kelimelik bir özet ve en önemliden başlanarak sıralanan en fazla 5 adet anahtar kelime yer almalıdır.
 4. Bildiri metni, A4 boyututndaki kağıt ebatlarında, Microsoft 2007 ve üstü programda, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, 1 (single) satır aralığı ile ve her iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.
 5. Sayfa kenar boşlukları, sol yandan 4 cm, alttan ve üstten 3 cm ,sağdan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 6. İlk sayfada bildiri başlığı sayfaya ortalanmış olarak büyük harflerle ve 12 punto ile koyu olarak yazılmalıdır.
 7. Başlığın hemen altında yazarın ad ve soyadı 10 punto ile ilk harfleri büyük olarak koyu yazılmalı, ayrıca bağlı oldukları kurum ve e-posta adresleri ad ve soyadın altına sırasıyla belirtilmelidir. Birden çok yazarlı çalışmalarda yazar ad ve soyadları yan yana yazılmalıdır.
 8. Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında “ÖZET”, onun altında “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır.
 9. Giriş, Sonuç, Kaynaklar ve diğer başlıkların yalnızca ilk harfi büyük olup sola dayalı olmalı ve 1,25 cm girinti verilerek yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.
 10. Alt bölüm başlıkları koyu, ilk harfleri büyük ve sola dayalı ve 1,25 cm girinti verilmiş olarak yazılmalıdır.,
 11. Giriş de dahil olmak üzere ana başlıklar 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar da koyu, ilk harfleri büyük ve bir 1,25cm girinti verilerek 1.1, 1.2, 2.1 şeklinde ve sırayla numaralandırılmalıdır.
 12. Bölüm başlık ve alt başlıklarından sonra bir boşluk (bir enter) verilmeli, paragraf aralarında boşluk verilmemelidir.
 13. Tablolar, Grafikler, Şekiller:

  o   Tablolar, grafikler ve şekiller kendi içlerinde ayrı ayrı çalışma başından sonuna kadar sırasına göre numaralandırılmalıdır. (Tablo.1 ve Şekil.1 gibi).

  o   Tablolar, grafikler ve şekiller koyu ve ilk harfler büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir.

  o   Tablo başlıkları üste, grafik ve şekil başlıkları allta ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Tablolar, grafikler ve şekiller bir yerden alıntı yapılmışsa, hemen altında 9 punto ile kaynakçası belirtilmelidir.

  o   Sayfalar mümkün olabildiği ölçüde bir sayfada iki tablo veya iki grafik olmayacak biçimde düzenlenmeli ve mümkünse açıklamalarının ilgili tablo, grafik veya şekil ile aynı sayfada olmasına özen gösterilmelidir.

  o   Şekiller ve tablolar büyültme, küçültme ve taşımaya uygun olacak şekilde gruplandırılarak hazırlanmalıdır.

 14. Atıf ve Kaynakça Gösterimi:
  o      Atıflar metin içerisinde yapılmalıdır (Örn. Robbins ve Judge, 2007). Doğrudan alıntı yapılan atıflarda sayfa numarası mutlaka verilmelidir.

  o   Tek yazar olduğu durumlar

  …. kavramsallaştırılmıştır (Koçel, 2007: 23).
  Koçel (2007: 123-124)’de vurgulandığı gibi…

  o   Çift yazar olduğu durumlar

  …. niteliğindedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2009: 39).
  Sabuncuoğlu ve Tüz (2009: 39)’ ın vurguladığı gibi…

  o   Çok yazar olduğu durumlar

  …. gösterilmektedir (Aldemir vd., 2005: 42).
  Aldemir vd. (2005: 45-60)’nin vurguladığı gibi…

  o      Çalışma içinde atıf verilen tüm kaynakların Kaynakça içinde yer alması gerekmektedir. Kaynakça içinde sadece çalışmada atıf verilen kaynaklar yer almalıdır.

  o   Tek Yazarlı Kitap

  Çakıcı, A. (2010). Örgütlerde İşgören Sessizliği. Ankara: Detay Yayıncılık

  o   İki Yazarlı Kitap

  Tüz, M. ve Z. Sabuncuoğlu. (2009). Örgütsel Psikoloji. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları

  o   Üç Yazarlı Kitap

  Tevrüz, S., İ. Erdem ve T. Bozkurt. (2012). Davranışlarımızdan Seçmeler (Örgütsel Yaklaşım). Ankara: Nobel Yayınevi

  o   Yazar Adı Olarak Bir Kurum

  IACCP (2011). Cross Cultural Psychology Bulletin. Vol. 44. Summer. ABD

    Çeviri Kitap

  Davenport, N., R. D. Schwartz ve G. P. Elliott (2008). Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz. O. C. Önersoy (çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık

  o   Editörlü Kitap

  Ergun Özler, D. (Ed.). (2010). Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım

  o   Editörlü Kitapta Bölüm

  Ersoy, S. ve S. Bayraktaroğlu (2010). Örgütsel Bağlılık. D. E. Özler (Ed.). Örgütsel Davranışta Güncel Konular içinde. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 1-20.

  o   Tek Yazarlı Süreli Yayınlar

  Bolino, M. C. (1999). “Citizenship and Impression Management: Good Soldiers or Good Actors?”, Academy of Management Review. (24):82-98.

  o   İki-Üç Yazarlı Süreli Yayınlar

  Conger, Jay A. ve R. N. Kanungo (1988). “The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice”. The Academy of Management Review. (13-3):471-482.

  o   Kongrede Sunulan Yayınlar

  Özkalp, E. (21-23 Mayıs 2009). Örgütsel Davranışta Yeni Bir Boyut: Pozitif Örgütsel Davranış Yaklaşımı ve Konuları. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 491-497.

  o   Gazete

  Hürriyet. (25 Şubat 2013). Mobbing davası devlete açılacak. s.10

  o   Yayınlanmamış Tezler

  Tunç, T. (2011). Benlik Saygısı ve Kaygının Çatışma Yönetimi Stilleri Üzerindeki Etkileri: Bir Üniversite Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi SBE.

  o   İnternet-Yazarı Olmayan Doküman

  The effects of television violance on children. (2001).
  http://www.gunfreedayontv.org/effectsoftv.ast (Erişim tarihi: 18 Nisan 2013).

  o      Metin içinde dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Kaynakça makalenin bittiği yerden başlamalı, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, 9 punto olarak, satırlar arasında boşluk verilmeden, “tek” satır aralığı yazılmalıdır.

Genişletilmiş Özet Bildiri örneği için bağlantıdaki dosya sunulmaktadır.

 

V.ÖrgütselDavranışKongresi_BildiriYazımKuralları